• http://wss.info.pl/index.php/nasze-projekty?start=5


„Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie − jak u dobrego gospodarza − miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków”

Jan Paweł II

„Aktywne kobiety podkarpackich wsi”

Drukuj
Utworzono: 12 sierpień 2012 Odsłony: 8009

czerwiec 2012 – wrzesień 2013 r. – „Aktywne kobiety podkarpackich wsi”

Realizowany w okresie od 1 czerwca 2012 r. do 30 września 2013 r. projekt pn. ,,Aktywne kobiety podkarpackich wsi” dotyczył zadania publicznego w ramach Priorytetu:  Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne i obszaru wsparcia dot.: aktywizacji kobiet w życiu publicznym – podniesienia poziomu podmiotowości społecznej kobiet, aktywizacji kobiet do pełnienia istotnych ról społecznych w życiu publicznym. 

Podstawowym celem projektu był wzrost udziału i roli społecznej kobiet wiejskich w życiu społeczno-ekonomicznym lokalnych społeczności, który był zrealizowany poprzez szereg celów szczegółowych, obejmujących wzrost świadomości i wiedzy kobiet wiejskich w zakresie stereotypów płci, tradycyjnych ról kobiet w rodzinie i w społeczeństwie oraz barier ograniczających uczestnictwo kobiet w rynku pracy czy edukacji.  

Czytaj więcej...

„Aktywne kobiety wielkopolskich wsi”

Drukuj
Utworzono: 12 sierpień 2012 Odsłony: 5672

maj 2011 – grudzień 2012 r. – „Aktywne kobiety wielkopolskich wsi”

Źródło finansowania: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Przedsięwzięcie ma przyczyniać się do mobilizacji i zachęcenia kobiet z terenów wiejskich do większego uczestnictwa w życiu lokalnych społeczności poprzez wolontariat oraz zapoznanie z narzędziami i przykładami działań, które zmierzają w kierunku rozwoju przedsiębiorczości. W ramach projektu prowadzone będą działania o charakterze edukacyjnym oraz informacyjno-promocyjnym tj. 

Czytaj więcej...

,,I Ty masz wpływ na klimat”

Drukuj
Utworzono: 12 sierpień 2012 Odsłony: 4686

październik 2009 – styczeń 2011 r. - ,,I Ty masz wpływ na klimat”

Źródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Program Edukacja Ekologiczna

W ramach projektu przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną mającej na celu kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców wsi, promocję idei i zasad zrównoważonego rozwoju oraz pobudzanie aktywności lokalnej społeczności wiejskiej w kierunku podejmowania przedsięwzięć zapobiegających zmianom klimatycznym i zapewniających bezpieczeństwo energetyczne kraju (regionu).

Czytaj więcej...

,,Latający Uniwersytet Wiejski”

Drukuj
Utworzono: 12 sierpień 2012 Odsłony: 2708

czerwiec 2010 r. – listopad 2010 r. - ,,Latający Uniwersytet Wiejski”

Źródło finansowania:  POKL, w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia 

i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich.

Czytaj więcej...

,,Mazowiecka akademia sołtysek i liderek wiejskich”

Drukuj
Utworzono: 12 sierpień 2012 Odsłony: 2665

luty 2010 – sierpień 2010 r. - ,,Mazowiecka akademia sołtysek i liderek wiejskich”

Źródło finansowania:  POKL, w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia 

i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich.

WSS występowało jako Partner przy projekcie, który był realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie.

Celem projektu było podniesienie poziomu  wiedzy oraz umiejętności organizacyjnych i społecznych 15 kobiet-sołtysów w woj. mazowieckiego, służące podwyższeniu skuteczności ich działania na rzecz swoich wsi – w tym zakresie kształcenia i edukacji.