• http://wss.info.pl/index.php/nasze-projekty?start=5


„Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie − jak u dobrego gospodarza − miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków”

Jan Paweł II

O nas

Drukuj
Utworzono: 11 sierpień 2012 Odsłony: 17756

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW

jest organizacją pozarządową, która jako pierwsze tego typu stowarzyszenie została zarejestrowana w 1991 roku. Zrzesza ok. 1800 członków z ponad 40 gmin z dawnego województwa konińskiego.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów postawiło sobie za cel przede wszystkim dbałość o interesy sołtysów, podtrzymywanie ich bogatej tradycji, działania na rzecz pobudzania rozwoju społecznego i cywilizacyjnego postępu. 

W 1994 roku WSS zainicjowało utworzenie federacji – Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

 

OBSZARY DZIAŁANIA ORGANIZACJI

Działania Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów dotyczą następujących obszarów:

 

DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE

Realizacja projektów szkoleniowych dla wiejskich społeczności i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Między innymi WSS prowadzi od 2004 roku na terenie całego kraju działania informacyjno-szkoleniowe poświęcone działaniom „odnowy wsi”, funduszu sołeckiego i innych źródeł finansowania przedsięwzięć na terenach wiejskich służących poprawie jakości i życia mieszkańców wsi. 

Upowszechnianie informacji i wiedzy wśród przedstawicieli wiejskich społeczności poprzez wydawnictwa: „Gazeta Sołecka” oraz „Poradnik radnego i sołtysa” .

           

DZIAŁANIA POŚREDNIE

Wspieranie inicjatyw społecznych i pozarządowych, m.in. poprzez promowanie i bezpośrednie zaangażowanie w działania społeczne i charytatywne. Udział w inicjatywach innych partnerów, w szczególności w akcjach charytatywnych (Bank Żywności w Koninie).

 

NAJWAŻNIEJSZE REZULTATY DZIAŁANIA ORGANIZACJI 

Stowarzyszenie pozyskało środki na realizację rozmaitych projektów informacyjnych lub szkoleniowych, dotyczących sprawnego zarządzania gminą, rozwoju obywatelskich inicjatyw, tworzenia programów lokalnego rozwoju z udziałem szerokiej mieszkańców, budowania dialogu lokalnego. Efekty tych projektów mają wyraźny wpływ na poprawę jakości zarządzania i są często inspiracją do podejmowania nowych inicjatyw. 

 

OPIS TŁA SPOŁECZNEGO PROBLEMU, KTÓRYM ZAJMUJE SIĘ ORGANIZACJA

Sołtysi stanowią liczną (ok. 40 000 osób) grupę lokalnych liderów, którzy działają na terenie większości polskich gmin. Pozycja sołtysa jest wyjątkowa w skali europejskiej – tradycja tej funkcji przekracza sześćset lat. Sołtys jest liderem wsi, stoi na czele sołectwa – jednostki organizacyjnej, która wspiera działania samorządu gminy i jest prawdziwą wspólnotą mieszkańców wsi.

Ze względu na typowo lokalny charakter działalności sołtysów pole ich zainteresowań ogranicza się zwykle do obszaru gminy. Jednakże rosnąca świadomość roli, jaką sołtysi odgrywają w życiu publicznym, skłania ich do podejmowania inicjatyw na szerszą skalę.

Sołtysi w województwie wielkopolskim zaczęli się spotykać na przełomie 1990-91, aby zapoznać się z prawem dotyczącym samorządu terytorialnego i metodami skutecznego działania dla dobra mieszkańców wsi. Stowarzyszenie jako jedna z niewielu organizacji pozarządowych działających na początku lat 90 podjęło inicjatywę rozwijania dialogu i współpracy obywateli z sektorem publicznym. W swojej uchwale z 26 listopada 1991 roku Sejmik Samorządowy Województwa Konińskiego stwierdził, że „…z zadowoleniem wita powstanie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów Województwa Konińskiego i wyraża przekonanie, że skuteczna współpraca ze Stowarzyszeniem w sprawie upowszechniania doświadczeń samorządowych, inicjowania i podejmowania czynności zapewniających doskonalenie pracy i działań sołtysów, poprawy współdziałania sołtysów i samorządów mieszkańców z organami władz gminnych i promocji sołeckich inicjatyw kulturalnych, gospodarczych i ekologicznych będzie dobrze służyła rozwojowi samorządu terytorialnego w województwie konińskim”.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów – jako pierwsze tego typu stowarzyszenie w Polsce – uznało za istotne nie tylko rozwijanie działalności na terenie ówczesnego województwa konińskiego, ale też docierania z informacją i poradami dotyczącymi sołtysów, ich roli i pozycji do szerokiego odbiorcy w całym kraju. Stąd pojawiła się inicjatywa wydawania miesięcznika „Gazeta Sołecka”, który porusza problematykę związaną z funkcją sołtysa oraz szerzej problematykę wiejską.