• http://wss.info.pl/index.php/nasze-projekty?start=5


„Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie − jak u dobrego gospodarza − miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków”

Jan Paweł II

O nas

Drukuj
Utworzono: 11 sierpień 2012 Odsłony: 9861

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW

jest organizacją pozarządową, która jako pierwsze tego typu stowarzyszenie została zarejestrowana w 1991 roku. Zrzesza ok. 1400 członków z ponad 40 gmin z dawnego województwa konińskiego.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów postawiło sobie za cel przede wszystkim dbałość 

o interesy sołtysów, podtrzymywanie ich bogatej tradycji, działania na rzecz pobudzania rozwoju społecznego i cywilizacyjnego postępu. 

W 1994 roku WSS zainicjowało utworzenie federacji – Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

 

OBSZARY DZIAŁANIA ORGANIZACJI

Działania Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów dotyczą następujących obszarów:

 

DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE

Realizacja projektów szkoleniowych dla wiejskich społeczności i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Między innymi WSS prowadzi od 2004 roku na terenie całego kraju działania informacyjno-szkoleniowe poświęcone działaniom „odnowy wsi”, funduszu sołeckiego i innych źródeł finansowania przedsięwzięć na terenach wiejskich służących poprawie jakości i życia mieszkańców wsi. 

Upowszechnianie informacji i wiedzy wśród przedstawicieli wiejskich społeczności poprzez wydawnictwa: „Gazeta Sołecka” oraz „Poradnik radnego i sołtysa” .

           

DZIAŁANIA POŚREDNIE

Wspieranie inicjatyw społecznych i pozarządowych, m.in. poprzez promowanie 

i bezpośrednie zaangażowanie w działania społeczne i charytatywne. Udział w inicjatywach innych partnerów, w szczególności w akcjach charytatywnych (Bank Żywności w Koninie).

 

NAJWAŻNIEJSZE REZULTATY DZIAŁANIA ORGANIZACJI 

Stowarzyszenie pozyskało środki na realizację rozmaitych projektów informacyjnych lub szkoleniowych, dotyczących sprawnego zarządzania gminą, rozwoju obywatelskich inicjatyw, tworzenia programów lokalnego rozwoju z udziałem szerokiej mieszkańców, budowania dialogu lokalnego. Efekty tych projektów mają wyraźny wpływ na poprawę jakości zarządzania i są często inspiracją do podejmowania nowych inicjatyw. 

 

OPIS TŁA SPOŁECZNEGO PROBLEMU, KTÓRYM ZAJMUJE SIĘ ORGANIZACJA

Sołtysi stanowią liczną (ok. 40 000 osób) grupę lokalnych liderów, którzy działają na tere-nie większości polskich gmin. Pozycja sołtysa jest wyjątkowa w skali europejskiej – tradycja tej funkcji przekracza sześćset lat. Sołtys jest liderem wsi, stoi na czele sołectwa – jednostki organizacyjnej, która wspiera działania samorządu gminy i jest prawdziwą wspólnotą mieszkańców wsi.

Ze względu na typowo lokalny charakter działalności sołtysów pole ich zaintereso-wań ogranicza się zwykle do obszaru gminy. Jednakże rosnąca świadomość roli, jaką soł-tysi odgrywają w życiu publicznym, skłania ich do podejmowania inicjatyw na szerszą ska-lę.

Sołtysi w województwie wielkopolskim zaczęli się spotykać na przełomie 1990-91, aby zapoznać się z prawem dotyczącym samorządu terytorialnego i metodami skutecznego działania dla dobra mieszkańców wsi. Stowarzyszenie jako jedna z niewielu organizacji pozarządowych działających na początku lat 90 podjęło inicjatywę rozwijania dialogu i współpracy obywateli z sektorem publicznym. W swojej uchwale z 26 listopada 1991 roku Sejmik Samorządowy Województwa Konińskiego stwierdził, że „…z zadowoleniem wita powstanie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów Województwa Konińskiego i wyraża przekonanie, że skuteczna współpraca ze Stowarzyszeniem w sprawie upo-wszechniania doświadczeń samorządowych, inicjowania i podejmowania czynności zapewniających doskonalenie pracy i działań sołtysów, poprawy współdziałania sołtysów i samorządów mieszkańców z organami władz gminnych i promocji sołeckich inicjatyw kulturalnych, gospodarczych i ekologicznych będzie dobrze służyła rozwojowi samorządu terytorialnego w województwie konińskim”.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów – jako pierwsze tego typu stowarzyszenie w Pol-sce – uznało za istotne nie tylko rozwijanie działalności na terenie ówczesnego wojewódz-twa konińskiego, ale też docierania z informacją i poradami dotyczącymi sołtysów, ich roli i pozycji do szerokiego odbiorcy w całym kraju. Stąd pojawiła się inicjatywa wydawania mie-sięcznika „Gazeta Sołecka”, który porusza problematykę związaną z funkcją sołtysa oraz szerzej problematykę wiejską.