• http://wss.info.pl/index.php/nasze-projekty?start=5


„Sołtysi są jedną z najstarszych, jeśli w ogóle nie najstarszą instytucją państwa polskiego od XIII po XX w.”

Zygmunt Zell


„Aktywne kobiety podkarpackich wsi”

Drukuj
Utworzono: 12 sierpień 2012 Odsłony: 6172

czerwiec 2012 – wrzesień 2013 r. – „Aktywne kobiety podkarpackich wsi”

Realizowany w okresie od 1 czerwca 2012 r. do 30 września 2013 r. projekt pn. ,,Aktywne kobiety podkarpackich wsi” dotyczył zadania publicznego w ramach Priorytetu:  Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne i obszaru wsparcia dot.: aktywizacji kobiet w życiu publicznym – podniesienia poziomu podmiotowości społecznej kobiet, aktywizacji kobiet do pełnienia istotnych ról społecznych w życiu publicznym. 

Podstawowym celem projektu był wzrost udziału i roli społecznej kobiet wiejskich w życiu społeczno-ekonomicznym lokalnych społeczności, który był zrealizowany poprzez szereg celów szczegółowych, obejmujących wzrost świadomości i wiedzy kobiet wiejskich w zakresie stereotypów płci, tradycyjnych ról kobiet w rodzinie i w społeczeństwie oraz barier ograniczających uczestnictwo kobiet w rynku pracy czy edukacji.  

W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2013 roku zrealizowano wszystkie działania zgodnie z założeniami harmonogramu projektu. 

Służyły temu zrealizowane działania edukacyjne i informacyjno-promocyjne tj.

- opracowania w 2012 r. publikacja "Aktywne kobiety podkarpackich wsi", 

- szkolenia nt. przeciwdziałania dyskryminacji i promocji równości Kobiet i Mężczyzn w życiu społeczno-gospodarczym oraz wolontariatu i aktywizacji społecznej kobiet (10 szkoleń)

- 6 edycji zajęć warsztatowych poświęconych promocji przedsiębiorczości kobiet wiejskich w zakresie zakładania i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego. 

- publikacja artykułów poświęconych tematyce projektu w miesięczniku „Gazeta Sołecka”

- debata w telewizji lokalnej z udziałem ekspertów/trenerów oraz lokalnych liderek,

- utworzona w ramach projektu strona internetowa www.wss.konin.pl,  służąca eksponowaniu informacji dot. realizowanym działaniom projektowym  i innym inicjatyw adresowanym dla środowisk wiejskich.

Głównym celem publikacji był wzrost udziału i roli kobiet wiejskich w życiu społeczno-ekonomicznym lokalnych społeczności poprzez pozyskanie wiedzy i wzrost świadomości w zakresie: stereotypów płci, tradycyjnych ról kobiet w rodzinie i w społeczeństwie oraz barier ograniczających uczestnictwo kobiet w rynku pracy czy edukacji.  Oddając w ręce uczestniczek projektu publikacje pt. „Aktywne kobiety podkarpackich wsi”, chcieliśmy przyczynić się do mobilizacji i zachęcenia kobiet z terenów wiejskich do większego uczestnictwa w życiu lokalnych społeczności. 

Publikacja, poświęcona i adresowana głównie do kobiet w istocie stanowi ciekawy materiał poznawczy dla całych społeczności. Część pierwsza zawiera kompendium wiedzy na temat zagadnień związanych z równością płci. Wyjaśnia na czym polega dyskryminacja, jakie są jej rodzaje oraz przejawy w społeczeństwie. Szczególna uwaga została zwrócona na stereotypy płci oraz towarzyszące im uprzedzenia oraz ich niekorzystny wpływ na postrzeganie ról społecznych kobiet. Ponadto w publikacji wyjaśniono czym w istocie jest równość kobiet  i mężczyzn w społeczeństwie oraz różnice pomiędzy płcią biologiczną i kulturową. 

Druga część publikacji to praktyczny poradnik  dla kobiet przedsiębiorczych i aktywnych społecznie. Zawarto w niej informacje na temat programów Unii Europejskiej oraz programów krajowych, które oferują instrumenty, w tym finansowe wspierające przedsiębiorczość kobiet oraz ich aktywność społeczną. Istotny element tej części poświęcono agroturystyce, która dla mieszkanek terenów wiejskich, szczególnie rolniczek lub kobiet współpracujących w gospodarstwie rolnym, może być doskonałym źródłem dodatkowego dochodu oraz sposobem samorealizacji. Część druga jest dość obszerna i odzwierciedla większość ofert wsparcia przedsiębiorczości dostępnej na rynku w perspektywie finansowej 2007-2013.

W trzeciej części przedstawiono sylwetki aktywnych kobiet z Podkarpacia oraz realizowane przez nie projekty. Liderki w swoich społecznościach zostały zgłoszone przez współmieszkańców, którzy doceniają ich kreatywność, zaangażowanie oraz – przede wszystkim – często spektakularne efekty ich pracy.

Na etapie zbierania materiałów służących opracowaniu tej części publikacji, zaobserwowano dużo pozytywnych relacji we współpracy samorządów woj. podkarpackiego z liderkami, członkiniami kół gospodyń wiejskich itp. Przyczyniło się to do wzrostu zaufania pomiędzy tymi podmiotami i budowy jakości kapitału ludzkiego na Podkarpaciu.

 Kobiety w środowiskach wiejskich, niejednokrotnie cierpiące na brak zasobów zarówno materialnych jak i ludzkich, dzięki swoim zdolnościom organizacyjnym oraz hartowi ducha stają się doskonałymi inspiratorkami działań na rzecz różnych grup, w tym najbardziej potrzebujących: seniorów, dzieci i młodzieży oraz wszystkich innych, którzy pragną działać wspólnie dla dobra ogółu. Lektura części trzeciej może więc zainspirować również przedstawicieli innych środowisk do podejmowania ciekawych przedsięwzięć. 

W części czwartej publikacji, będącej swego rodzaju suplementem, opublikowano adresy instytucji i organizacji, z siedzibą w województwie podkarpackim, które warto odwiedzić rozwijając działalność w jednym z interesujących obszarów. Wiele z nich prowadzi punkty informacyjne lub oferuje szkolenia i warsztaty aktywizacyjne w różnych obszarach, m. in.: przedsiębiorczość, wsparcie kobiet, obszary wiejskie czy wolontariat.

W ramach projektu przeprowadzono dziesięć edycji szkolenia pn.: „Promocja równości szans kobiet i mężczyzn oraz aktywności społecznej i ekonomicznej kobiet”. Zajęcia organizowane były przy dużym zaangażowaniu lokalnych organizacji, przede wszystkim kół gospodyń wiejskich, lokalnych grup działania oraz lokalnych liderów i jednostek samorządu terytorialnego.  

W każdym szkoleniu wzięło udział około 20 kobiet, udało się więc zaktywizować ponad dwieście pań. Szkolenia były prowadzone przez ekspertów z Podkarpacia: panią Beatę Stankiewicz oraz pana Piotra Buczka. Tematyka szkolenia dotyczyła zagadnień opisanych we wspomnianej publikacji. Oprócz wykładów i prezentacji zrealizowano również warsztaty grupowe, które mobilizowały uczestniczki do aktywności oraz wymiany poglądów i doświadczeń. 

Spośród tematów omawianych na szkoleniu największe zainteresowanie dotyczyło stereotypów związanych z postrzeganiem płci w kontekście społeczno-kulturowym. Uczestniczki z dużym zaangażowaniem dyskutowały na temat zmian zachodzących w postrzeganiu i wypełnianiu ról społecznych kobiet i mężczyzn, które zaszły na przestrzeni kilkudziesięciu lat w Polsce i za granicą. Dużo emocji budziła też sytuacja kobiet na rynku pracy, szczególnie w kontekście różnicy zarobków mężczyzn i kobiet zatrudnionych na podobnych  stanowiskach. Kobiety opisywały liczne przypadki dyskryminacji, których doświadczyły osobiści lub, które stały się udziałem osób z ich najbliższego otoczenia. 

Temat szkolenia okazał się niezwykle interesujący. Zdecydowana większość uczestniczek nie spotkała się dotychczas z tematyką równości szans płci. Wiedzę na ten temat czerpią głownie z mediów, co spowodowało, że postrzegały równość szans płci raczej w kontekście bieżącej debaty publicznej np., na temat związków partnerskich. Część uczestniczek łączyła te zagadnienia z aktualnymi, często kontrowersyjnymi działaniami niektórych ruchów feministycznych, które dość tradycyjna społeczność wiejska ocenia negatywnie. W tym kontekście jednym z najbardziej istotnych rezultatów szkolenia było przełamanie stereotypowego podejścia do ról kobiet i mężczyzn w społeczeństwie oraz przekazanie rzetelnej wiedzy na temat przejawów dyskryminacji kobiet i innych grup społecznych w takich dziedzinach jak rynek pracy, edukacja czy dostęp do opieki zdrowotnej. Ze względu na nowatorską tematykę w gronie uczestniczek projektu, przygotowanie i przeprowadzenie zajęć wymagało od trenerów dużego taktu i wyważonego podejścia. Przede wszystkim starali się nie narzucać uczestniczkom tezy o niezbędności prowadzenia polityki prorównościowej, ale poprzez stosowane metody szkoleniowe doprowadzić je do takiego wniosku. Temu służyło pokazanie konkretnych problemów, przykładów dyskryminacji kobiet np. na rynku pracy, najlepiej z najbliższego otoczenia. 

Oprócz szkoleń zrealizowano cykl warsztatów na temat: „Gospodarstwo agroturystyczne jako forma przedsiębiorczości kobiet”. Trzydniowe warsztaty odbywały się w okresie od marca do czerwca 2013 roku. W sześciu edycjach warsztatów wzięły udział 104 kobiety, a więc zainteresowanie było większe niż zakładano.        

W ciągu zajęć warsztatowych, które prowadził doświadczony trener – pan Roman Glapiak - omówiono i przedyskutowano najistotniejsze zagadnienia związane z uruchomieniem i prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego. Należały do nich przede wszystkim: zagadnienia prawne; obowiązki podatkowe; organizacja gospodarstwa agroturystycznego; inwentaryzacja lokalnych zasobów turystycznych; oferta turystyczna dostosowana do pór roku (usługi podstawowe i dodatkowe); wykorzystanie produktów regionalnych w ofercie gospodarstwa agroturystycznego; kategoryzacja gospodarstw agroturystycznych; promocja agroturystyki; pozyskiwanie źródeł finansowania; współpraca w regionie w zakresie tworzenia lokalnego / regionalnego produktu turystycznego.

Koncepcja agroturystyki opiera się na świadczeniu usług turystycznych przez rolnika w obrębie gospodarstwa rolnego. W oparciu o gospodarstwo oraz jego zasoby kształtowana jest unikatowa oferta  lub produkt turystyczny. Warto podkreślić, że wraz z rozwojem rynku usług agroturystycznych konsumenci mają coraz większe wymagania w stosunku do tego produktu. Dlatego też kobiety, uczestniczki warsztatów, będąc świadome tego, że agroturystyka jest jedną z możliwości rozwinięcia przedsiębiorczości kobiet, aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Decydując się na podjęcie takiej działalności, będą przygotowane do jej prowadzenia w wielu aspektach: organizacyjnym, finansowym oraz merytorycznym. 

Kolejnym, cyklicznym działaniem była publikacja artykułów związanych z tematyką projektu w „Gazecie Sołeckiej”. W ramach projektu ukazało się łącznie 4 tekstów poświęconych szeroko rozumianej problematyce płci i możliwości aktywizacji kobiet z terenów wiejskich. Omówiono między innymi następujące zagadnienia: problematyka równości płci; aktywność społeczna i ekonomiczna kobiet  wiejskich; wsparcie przedsiębiorczości kobiet; wolontariat; prezentacja podkarpackiej edycji projektu; ekonomiczne problemy kobiet wiejskich; agroturystyka jako forma aktywizacji kobiet wiejskich.

Do wzmocnienia efektywności projektu przyczyniła się również  utworzona w ramach projektu strona internetowa Stowarzyszenia www.wss.konin.pl w której na bieżąco eksponowano informacje dot. projektu i innych działań realizowanych przez Stowarzyszenie.