• http://wss.info.pl/index.php/nasze-projekty?start=5


„Sołtysi są jedną z najstarszych, jeśli w ogóle nie najstarszą instytucją państwa polskiego od XIII po XX w.”

Zygmunt Zell


VI edycja konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Drukuj
Utworzono: 15 kwiecień 2018 Odsłony: 2096

VI edycja konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” skierowanego do sołectw z terenu województwa wielkopolskiego i konferencja finałowa „Wiejska Polska”.

Obszar realizacji Operacji: województwo wielkopolskie

Termin realizacji operacji: Od 1 kwietnia 2018 r. (d/m/r )  Do 15 lipca 2018 r.(d/m/r)

Cel główny: 

Wzrost aktywizacji społeczności wiejskiej, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz przedstawicieli sektora prywatnego, wśród około  80% adresatów/uczestników operacji do podejmowania lokalnego dialogu, wspólnych działań z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru, które służą wzmocnieniu wiejskiej wspólnoty i poprawie warunków życia na wsi.

Cele szczegółowe:

1.Przekazanie adresatom/uczestnikom operacji (przedstawicielom ok 10 sołectwom uczestniczącym w konkursie i min. 150 uczestnikom konferencji finałowej) wiedzy i informacji w zakresie realizacji projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności, sfinansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego, 

2.Prezentacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, promocja wsi jako miejsca do życia  i rozwoju społeczno-zawodowego w szczególności wśród uczestników zaplanowanych działań w ramach operacji (tj. przedstawicielom ok. 10  sołectw uczestniczących w konkursie i min. 150 uczestnikom konferencji finałowej).

3.Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego wśród uczestników zaplanowanych działań w ramach operacji (tj. przedstawicielom ok. 10 sołectw uczestniczących w konkursie i min. 150 uczestnikom konferencji finałowej).

4.Identyfikacja najbardziej aktywnych mieszkańców terenów wiejskich, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej (ok. 10 osób).

5.Upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego wśród przedstawicieli ok. 10 sołectw uczestniczących w konkursie i min. 150 uczestnikom konferencji finałowej.

6.Upowszechnianie wiedzy wśród uczestników  w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru wśród. przedstawicieli ok. 10 sołectw uczestniczących w konkursie i min. 150 uczestnikom konferencji finałowej.

Adresaci operacji:

1)sołtysi, członkowie rad sołeckich,

2)mieszkańcy wsi niezależnie od wieku i statusu społecznego,

3)przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (wójtowie, burmistrzowie, radni, urzędnicy),

4)środowiska wiejskie zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich, w tym liderzy grup odnowy wsi i lokalnych grup działania oraz lokalni liderzy i animatorzy, np. członkinie kół gospodyń wiejskich, lokalnych formalnych i nieformalnych organizacji, klubów itp.

5)przedstawiciele sektora prywatnego zainteresowani zaangażowaniem lub angażujący się w współpracę mieszkańcami wsi na rzecz rozwoju małych ojczyzn.

Konkurs (zgodnie z zapisami zawartymi w regulaminie), skierowany jest do sołectw zamieszkiwanych przez w/w  adresatów operacji z terenu województwa wielkopolskiego, które realizowały na przestrzeni lat 2010-2017 projekty, sfinansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny (tj.  ponad 164 gminy wiejsko i wiejsko-miejskich z terenu Wielkopolski, tj. ponad  3200 sołectw, które zamieszkuje blisko 1 190 400 mieszkańców).

Adresaci operacji to osoby, podmioty, które stanowią społeczność lokalną gmin wiejskich i miejsko-wiejskich i mają bądź będą mieli możliwość współdecydowania o wykorzystaniu środków z funduszu sołeckiego oraz uczestniczenia przy realizacji zaplanowanych podczas zebrań wiejskich wspólnych przedsięwzięć/inicjatyw.

Ramowy, wstępny harmonogram realizacji operacji

1. Uszczegółowienie przy współpracy z KSOW regulaminu konkursu, harmonogramu, formularzy wymaganych załączników oraz ustalenie wartości nagród dla laureatów (kwiecień 2018 r.).

3. Zamieszczenie zakładki poświęconej konkursowi na stronie www.funduszesoleckie.eu, www.kss.org.pl oraz  na stronach KSOW www.wielkopolskie.ksow.pl (kwiecień-maj 2018 r.)

4. Przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń konkursowych od uczestników (30 maja 2018 r.).

5. Organizacja posiedzenia Komisji Konkursowej, podczas którego zostanie dokonana ocena formalna 

 i merytoryczna zgłoszeń oraz wybór laureatów: przygotowanie dokumentów służących ocenie formalnej i merytorycznej inicjatyw, wynajęcie sali, rezerwacja poczęstunku dla członków komisji (czerwiec 2018 r.).

6. Organizacja konferencji finałowej „Wiejska Polska”: zebranie ofert cenowych, rezerwacja sali, poczęstunku dla uczestników, wysyłka zaproszeń, opracowanie graficzne druk dyplomów i czeków, zakup ramek i statuetek, przygotowanie umów i niezbędnych dokumentów merytorycznych, przygotowaniem prezentacji power-point itp.  (kwiecień - lipiec 2018 r.)

7. Przeprowadzenie konferencji finałowej w dniu 1 lipca 2018 r. w Licheniu.

8. Podsumowanie i przygotowanie merytoryczno-finansowego rozliczenia operacji (do 31 lipca 2018 r.)

 

Załączniki do pobrania:

1.Regulamin konkursu

2.Formularz zgłoszeniowy

3.Zgoda mieszkańca na udział w konkursie

4.Oświadczenie autora zdjęć

5.Ankieta ewaluacyjna 

 

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze wsparcia KSOW, zachęcając jednocześnie do  zarejestrowania się jako Partner KSOW. Więcej informacji na portalu internetowym http://ksow.pl

Strona internetowa Komisji Europejskiej dotyczącej EFRROW:  https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl