• http://wss.info.pl/index.php/nasze-projekty?start=5


„Sołtysi są jedną z najstarszych, jeśli w ogóle nie najstarszą instytucją państwa polskiego od XIII po XX w.”

Zygmunt Zell


Finał VI edycji konkursu "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa"

Drukuj
Utworzono: 04 lipiec 2018 Odsłony: 4581

W dniu 1 lipca br. podczas corocznej konferencji „Wiejska Polska” w Licheniu odbyło się podsumowanie VI edycji konkursu pn.: „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” skierowanego do sołectw z terenu województwa wielkopolskiego. Realizowany jest on przy współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Instytucją Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podsumowania kolejnych lat realizacji funduszu sołeckiego dokonał Ireneusz Niewiarowski, prezes KSS.
- Fundusz sołecki przyczynił się do wzrostu aktywności społecznej, poszerzenia wiedzy o funkcjonowaniu samorządu terytorialnego i finansach publicznych, a przede wszystkim zwiększył poczucie bycia gospodarzem lub współgospodarzem poprzez możliwość udziału mieszkańców w rozpatrywaniu i podejmowaniu decyzji o sprawach związanych z miejscem w którym żyją. Wzmocnił tym samym pozycje sołectwa, sołtysa i zebrania wiejskiego (unikat europejski). W tym roku w blisko 28 500 sołectwach zaplanowano do wykorzystania w ramach funduszu sołeckiego kwotę 558 mln zł – mówił I. Niewiarowski.
Zainteresowanie uczestników konferencji wywołała podana przez prezesa KSS informacja o planowanych zmianach legislacyjnych m.in.: w zakresie ustawy o samorządzie gminnym. Mają one będą dotyczyć w szczególności: wzmocnienia pozycji prawnej i majątkowej sołectwa, w tym  możliwości dysponowania rachunkiem bankowym. Dochody z mienia przekazanego sołectwu mają zasilać fundusz sołecki. Sołtysom zaś za wykonywanie pracy na rzecz gminy nie związanej z funkcją ma przysługiwać wynagrodzenie (szczegóły pod linkiem).
Instrumenty wsparcia  aktywności społeczności wiejskich i rozwoju lokalnego realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego omówiła w szerokim zakresie Pani Izabela Mroczek, dyrektor Departamentu PROW, która gorąco zachęcała mieszkańców lokalnych wspólnot do korzystania z istniejących możliwości finansowych.
Z przekazanych informacji przez Panią Dyrektor wynika, że w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 dofinansowanych zostało łącznie 42 projekty na kwotę blisko 925 000,00 zł. Beneficjentami są m.in. gminy, LGD, instytucje kultury, stowarzyszenia, spółdzielnie, uczelnie. Projekty dotyczyły różnorodnych działań np. organizacji warsztatów, wystaw, imprez plenerowych, publikacji, wyjazdów studyjnych, konferencji, stoisk wystawienniczych promujących obszary wiejskie. Budżet dla Województwa Wielkopolskiego w ramach PROW 2014-2020 wynosi ok. 134 mln euro, z czego największa kwota jest przeznaczona na podstawowe usługi i odnowę wsi (w tym w szczególności budowę lub modernizacje dróg lokalnych, gospodarkę wodno-ściekową i obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów)  oraz  na inicjatywy lokalne w ramach podejścia LEADER. Beneficjenci mogą liczyć na wsparcie finansowe np.: do kwoty 100 tys. na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i do 500 tys. zł na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego, zaś 50 tys. kwoty pomocy na realizację własnej operacji i do 300 tys. na jeden projekt grantowy. O wszystkich  realizowanych inicjatywach, planowanych naborów wniosków można dowiedzieć się na łamach wydawanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego biuletynu KSOW Nasza EuroPROWincja.
Niezwykle ciekawych prezentacji inicjatyw lokalnych, przykładów dobrych praktyk dokonali laureaci tegorocznej I edycji ogólnopolskiej konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Między innymi sołtys Dankowic, Jakub Zalewski wraz z młodzieżą, przedstawicielami aktywnie działającej Młodzieżowej Rady Sołeckiej, reprezentanci sołectwa Chrząstowice z Małopolski ze śpiewającymi członkiniami KGW oraz przedstawiciele sołectwa Prądy z województwa opolskiego.
Wyróżniającą cechą wszystkich zaprezentowanych przedsięwzięć jest ogromny wkład i zaangażowanie społeczności lokalnej w ich realizację. W pracach biorą udział zarówno dzieci,
młodzież jak i seniorzy, którzy z przyjemnością wykonują różne zadania, stając się współtwórcami niezwykłych wydarzeń społeczno-kulturalnych swoich małych ojczyznach.
Po tak niezwykle bogato, merytoryczno-artystycznych wystąpieniach zaproszonych sołectw przyszedł czas na podsumowanie VI wielkopolskiej edycji konkursu, które dokonała przewodnicząca Komisji, Arleta Jaśniewicz:
- Podobnie jak w poprzednich latach, konkurs realizowany był w II kategoriach: najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego oraz najaktywniejszy mieszkaniec wsi. Tegoroczna edycja, podobnie jak poprzednie, cieszyła się zainteresowaniem a uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem w należyte przygotowanie dokumentów konkursowych. Konkurs ukazał ogromną mobilizację, współpracę i zaangażowanie mieszkańców wsi  w działania na rzecz swoich małych ojczyzn. Z wniosków aplikacyjnych i bogatej dokumentacji fotograficznej wynika, że w wielu miejscowościach fundusz sołecki jest ważnym instrumentem integracji społecznej i realizacji lokalnych celów, poprawiających jakość życia mieszkańców.  Powstały lokalne strategii rozwoju miejscowości, w których zapisano wypracowane w drodze konsultacji własne listy zadań do realizacji, których chcą się podjąć w najbliższym okresie. Widoczna jest znacząca poprawa jakości funkcjonowania społeczności lokalnych, przejawiająca się m.in. wzrostem zdolności planowania, ustalania priorytetów i oraz integracją wewnętrzną, w tym także z samorządem lokalnym. Konkurs pokazał, że społeczności lokalne w wysokim stopniu wykorzystały możliwości jakie daje montaż finansowy. Na wiele działań pozyskano zewnętrzne dofinansowanie, np. z funduszy europejskich lub dodatkowych środków pochodzących z budżetu gminy. Kluczowe znaczenie ma jednak ogromny wkład własny mieszkańców w postaci pracy, użyczonego sprzętu oraz darowizn, przekazanych przez sponsorów. Niejednokrotnie wartość wkładu w postaci społecznej pracy mieszkańców przekraczała wartość środków z funduszu sołeckiego - podkreśliła przewodnicząca konkursu.
W kategorii I  - Najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego:
I miejsce zajął projekt pn.: „Budowa ścieżki edukacyjnej "Pszczela Aleja" w sołectwie Siedlec, sołectwo SIEDLEC, gmina SIEDLEC (kwota nagrody 4 300 zł).
W ramach projektu wytyczono i oświetlono alejkę spacerową, wzdłuż której rozlokowane zostały ławki parkowe oraz 7 tablic informacyjno-edukacyjnych o świecie przyrodniczym a także starodawne i współczesne ule, budki dla ptaków i rzeźby ozdobne. Całość obsadzono różnymi odmianami drzew owocowych.  Ponadto na zagospodarowanej przestrzeni wydzielono miejsce na wspólne spotkania z miejscem na ognisko i grillem ogrodowym. Projekt został zrealizowany przy ogromnym wsparciu i zaangażowaniu mieszkańców, którzy uporządkowali teren, wykonali rzeźby, budki dla ptaków i ule oraz zaprojektowali tablice edukacyjne.
II miejsce przypadło w udziale sołectwu PAWŁOWO w gminie CZERNIEJEWO za projekt pn.: „Skwer im. Pawła Cymsa - miejscem pamięci, rekreacji i spotkań” (kwota nagrody (3 300 zł).
III miejsce zajął projekt pn.: Promenada grójecka w cieniu wierzby głowiastej - jako miejsce rekreacji mieszkańców sołectwa i okolic – rewitalizacja, sołectwo GRÓJEC MAŁY, Gmina SIEDLEC (2 300 zł).
Dwa równorzędne wyróżnienia i nagrodę finansową w kwocie 1 700 zł otrzymały: wspólny projekt pn. „Plac rekreacyjno-sportowy” zrealizowany przez sołectwo WŁADZIMIRÓW i sołectwo WIERUSZEW w gminie KAZIMIERZ BISKUPI, oraz projekt pn.: „Odmulanie stawu”, który wykonali mieszkańcy sołectwa RADOMIERZ w gminie PRZEMĘT.
W II kategorii – Najaktywniejszy mieszkaniec: I miejsce zajęła Pani Janina Pawełczyk, sołtyska sołectwa Nowieczek, gmina Dolsk (kwota nagrody 1 400 zł), która posiada niezwykły dar zjednywania ludzi wokół wspólnych spraw.
Swoim zapałem i pomysłami przekonała najpierw do pracy społecznej Radę Sołecką, a później pozostałych mieszkańców. Przez 11 lat jej sołtysowania sołectwo zyskało nowy wizerunek i zrealizowało nowe inwestycje. Jest ona osobą w pełni zaangażowaną w życie lokalnej społeczności, to ona przygotowuje i opracowuje projekty z pomocą pracowników UMiG Dolsk, stara się pozyskiwać środki na nowe inicjatywy. Pani sołtys jest inicjatorką i współorganizatorem imprez cyklicznych w sołectwie: Mikołajki, Dzień Dziecka, ogniska integracyjne dla młodzieży, pomysłodawcą i organizatorem Gminnego Turnieju Sołectw. Od 2014 prężnie działa w Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Nowieczek pisząc i realizując wraz z członkami Zarządu różnorodne projekty.
Drugie miejsce zajął Pan Edward Tobijas, sołtys sołectwa Skarżyn w gminie Kawęczyn (kwota nagrody 1 200 zł) a III miejsce Pani Wioleta Dzienniak, sołtyska sołectwa Spławie, gmina Kołaczkowo (kwota nagrody 1 100 zł).
Laureaci pierwszych miejsc obydwu kategorii konkursu otrzymali, jako dowód szczególnego uznania efektów aktywności społecznej, statuetki „Sołecka Nike”. 
Nagrody, dyplomy i podziękowania wręczył laureatom i uczestnikom konkursu Pan Krzysztof Grabowski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Maciej Sytek, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Ireneusz Niewiarowski, prezes KSS.
Pan Marszałek Krzysztof Grabowski skierował uznania i podziękowanie mieszkańcom naszych małych ojczyzn za wkład i zaangażowanie przy realizacji inicjatyw które służą aktywizacji mieszkańców wsi i wzajemnej współpracy.
 – Jestem pod wrażeniem Państwa aktywności, kreatywności a co za tym idzie niezwykłych przedsięwzięć. Cieszę się, że wielkopolska wieś w coraz większym zakresie korzysta z wielu instrumentów wsparcia m.in. programu odnowy wsi, konkursów i dzięki nim zmienia swoje oblicze. Doceniam Wasz trud i wkład w to niełatwe zadanie. Dzięki temu, że sam mieszkam na wsi, jestem blisko naszych wspólnych spraw – mówił Marszałek K. Grabowski.
Następnie goście i uczestnicy konferencji wzięli udział w uroczystej mszy świętej w ramach XXVI Krajowej Pielgrzymki Sołtysów i Środowisk Wiejskich a następnie złożyli kwiaty przed grobem ś. p. księdza biskupa Romana Andrzejewskiego, duszpasterza rolników, modląc się za jego dusze w 15 rocznicę śmierci.

Prezentacje do pobrania:
1. Instrumenty wsparcia aktywności społeczności wiejskiej i rozwoju lokalnego, Izabela Mroczek, dyrektor Departamentu PROW UMWW- plik.pdf
2. Prezentacja sołectwa Dankowice (gmina Krzepice, woj. śląskie) - plik .pptx
3. Prezentacja sołectwa Chrząstowice (gmina Wolbrom, woj. małopolskie)- plik . pptx
4. Prezentacja sołectwa Prądy (gmina Dąbrowa, woj opolskie)- plik .ppt