• http://wss.info.pl/index.php/nasze-projekty?start=5


„Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie − jak u dobrego gospodarza − miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków”

Jan Paweł II

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego

Drukuj
Utworzono: 29 kwiecień 2016 Odsłony: 5156

Informacja o posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej na temat funkcjonowania funduszu sołeckiego i wysokości zwrotu w 2017 r. z budżetu państwa części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.
W dniu 27 kwietnia 2016 r. Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzyła informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat funkcjonowania w 2015 r. ustawy z dnia 21 lutego 2015 r. o funduszu sołeckim.

Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Sebastian Chwałek.
Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców.
Ustawa o funduszu sołeckim reguluje zasady tworzenia funduszu sołeckiego oraz zasady zwrotu z budżetu państwa części wydatków wykonanych w jego ramach.
Ustawa o funduszu sołeckim wprowadziła zestandaryzowany system wsparcia inicjatyw lokalnych, który umożliwia realizacje ważnych społecznie przedsięwzięć na terenie sołectwa. Dzięki ww. ustawie nastąpił znaczny wzrost aktywności społecznej i inicjatyw obywatelskich na terenach wiejskich. Biorąc pod uwagę liczbę gmin, w których funkcjonuje fundusz sołecki można stwierdzić, że jest on wyjściem naprzeciw oczekiwań społeczności wiejskich.
W latach 2011-2013 ok. 55% gmin, w których funkcjonowały sołectwa wyodrębniło fundusz sołecki.

Rok 2014:
Łączna zaplanowana kwota funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżetach gmin na 2014 r. to 303 267 765,84 zł. Kwota wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. to 269 390 785,75 zł.
Na podstawie informacji przekazanej ministrowi przez wojewodów wynika, że maksymalna łączna kwota zwrotu z budżetu państwa w 2015 r., części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. wyniosła 103 609,66 zł. Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o funduszu sołeckim maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na 2015 rok wyniósł 98 mln zł. W związku z powyższym zastosowano mechanizm korygujący, który skutkował obniżeniem wysokości zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. dla poszczególnych grup gmin:
• z 40% do 37,834% - dla gmin, w których Kb jest mniejsze od średniego Kbk w skali kraju,
• z 30% do 28,375% - dla gmin, w których Kb wynosi od 100% do 120% średniego Kbk w skali kraju,
• z 20% do 18,917% - dla gmin, w których Kb jest większe od 120% i nie większe niż 200% średniego Kbk w skali kraj.
Łącznie 1202 gminy otrzymały w 2015 r. zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. na kwotę 90 266 762 zł. Pozostała oszczędność w wykorzystywaniu rezerwy celowej w wysokości 7 733 238 zł została wykorzystana w 92,1%.

Rok 2015:
Rok 2015 był szóstym rokiem funkcjonowania ustawy o funduszu sołeckim. W 2015 roku fundusz sołecki realizowany był w 25.063 sołectwach, tj. w około 65,27% gmin, w których są sołectwa zamieszkałych przez 9,8 mln mieszkańców. Łączna wysokość wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego, który był realizowany w 2015 r. to 372 835 568 zł. Ponadto 1384 gminy, tj. 63,66% wszystkich gmin w kraju, w których są sołectwa w ustawowym terminie złożyły stosowne informacje do wojewodów i otrzymają w 2016 r. zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. w ustawowej wysokości. Nie wprowadzono mechanizmu korygującego. Trzydzieści pięć gmin z terenu kraju nie przekazało w/w informacji, w związku z powyższym nie otrzyma zwrotu z budżetu państwa.

Rok 2016:
W 2016 roku fundusz sołecki będzie realizowany w 27.432 sołectwach, tj. 68,87% gmin, w których funkcjonują sołectwa, zamieszkałych ogółem przez ok. 11 mln osób.
Łączna wysokość wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego, która jest planowana do realizacji
w 2016 roku to 428 565 712 zł.
Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) minister właściwy do spraw administracji publicznej monitoruje wykorzystanie limitu wydatków z budżetu państwa części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, będących skutkiem finansowym ustawy oraz wdraża mechanizm korygujący w przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków.
Z uzyskanych od Wojewodów danych wynika, że łączna maksymalna kwota zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. kształtuje się na poziomie 148 088 417, 21 zł. Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o funduszu sołeckim maksymalny limit wydatków z budżetu państwa w roku 2017 będącym skutkiem finansowym ustawy wynosi 132 000 000 zł.
W związku z powyższym przewidziano zastosowanie mechanizmu korygującego (zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim), które skutkuje obniżeniem wysokości zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. dla poszczególnych grup gmin:
• z 40% do 35,654% - dla gmin, w których Kb jest mniejsze od średniego Kbk w skali kraju,
• z 30% do 26,741 % - dla gmin, w których Kb wynosi od 100% do 120% średniego Kbk w skali kraju,
• z 20% do 17,827% - dla gmin, w których Kb jest większe od 120% i nie większe niż 200% średniego Kbk w skali kraj.
W dyskusji posłowie stwierdzili, iż nie powinno się korzystać z tego mechanizmu, tylko skorzystać z rezerwy budżetu państwa i dokonać zwrotu wydatków bez obniżki. Podnosili również kwestię korzystania z podobnej formy budżetu partypacyjnego na obszarze gmin miejskich.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.

Nagranie video z posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w dniu 27 kwietnia 2016 r. Tutaj

Informacja dotycząca wysokości zwrotu w 2017 r. z budżetu państwa części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. Tutaj